Transportvillkor  Note! Translation is on its way 

Dessa villkor gäller från och med 2024-04-01 till dess att ny uppdatering sker.

Ansvar

Alla uppdrag utförs i enlighet med Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015 gällande från 2016-01-01),

CMR-konventionens bestämmelser samt gällande lagar och förordningar i berörda länder. NSAB och CMR begränsar SPEDmaster Sweden ABs ansvar. NSAB gäller med undantag för transporter med tidslöfte enligt § 6 andra stycket samt §20 B.

Transportåtagande

SPEDmaster Sweden ABs ansvar som fraktförare inträder när godset omhändertagits för befordran och upphör att gälla när godset utlämnats på bestämmelseorten eller ställts till dennes förfogande på anvisad plats. SPEDmaster Sweden AB förbehåller sig rätten att välja typ av fordon, transportmedel samt transportvägar och att efter eget val sända godset direkt eller med omlastning.

Priser och avtal giltighet

Givna offerter och ingångna avtal är baserade på tariffer, taxor, valutor och omräkningskurser, skatter och andra offentliga avgifter, drivmedelskostnader och trafikförhållanden som föreligger på offertdatum. Om dessa förutsättningar ändras eller om andra fördyringar utanför vår kontroll skulle uppstå, förbehåller vi oss rätten att få uppta en förhandling.

Ändring och avbokning

Vid avbokning inom 48 timmar förbehåller sig SPEDmaster Sweden AB rätten att fakturera upp till 80 % av avtalad frakt.

Betalningsvillkor

30 dagars kredit ges till kunder om ej annat avtalats. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med för närvarande 2 % per påbörjad månad.

Valuta och drivmedel

Om ej annat avtalats så är alla priser ”all in” dvs. inkl. valuta och DMT (drivmedelstillägg).

Skrymmeberäkning

Följande omräkningsfaktorer gäller för vägtransport inom Europa. Debitering sker efter den högsta av verklig eller fraktdragande vikt.

 

1 kubikmeter

1 flakmeter

1 pallplats (0,4 flakmeter)

Sverige

280 kg

1950 kg

780 kg

Norden (exkl. Sverige)

350 kg

2000 kg

800 kg

England

360 kg

2000 kg

800 kg

Övriga Europa

333 kg

1850 kg

740 kg

Flakmeter

En flakmeter är en meter av flakets längd och fulla bredd. Flakmeter beräknas oftast för gods som inte går att stapla på eller med annat gods. En pallplats baseras på måtten för en EUR pall: 120×80 cm vilket ger 0,4 flm.

För att beräkna flakmeter tar du godsets (längd (i meter) x bredd (i meter)) / 2,40.

Varuförsäkring

SPEDmaster Sweden ABs ansvar har begränsningar enligt NSAB/CMR. Har skada eller förlust inträffat under färjeöverfarten kan Sjölagens bestämmelser bli tillämpliga.
Varuförsäkring kan tecknas på begäran.

Lastning och lossning

Lastning och lossning sker i samförstånd med chauffören. Avsändare och mottagare skall tillse att rätt godshanteringsutrustning finns tillgänglig för att lastning och lossning skall kunna ske på ett korrekt och säkert sätt.
För sändningar under 10 fraktton ingår en timmes fri lastning eller lossning. För sändningar över 10 fraktton ingår 2 timmars fri lastning eller lossning. Vid överskriden lastnings- eller lossningstid förbehåller SPEDmaster Sweden AB sig rätten att debitera 500 kr per påbörjad timme, maximalt 2500 kr per påbörjat dygn.
Avgift för extra lastnings- eller lossningsställe regleras efter separat överenskommelse eller avtal.

Farligt gods

Farligt gods skall anmälas vid bokning av transportuppdrag och dokumentation enligt föreskrifter skall överlämnas till SPEDmaster Sweden AB. Avsändaren ansvarar för att giltiga dokument är ifyllda i enlighet med gällande lagstiftning i berörda länder.
Tilläggsavgift för farligt gods tillkommer efter överenskommelse.

Förtullning

Förtullningsuppdrag utförs på begäran efter separat överenskommelse. Tilläggsavgift för förtullning tillkommer efter överenskommelse.

Reklamationer

Synlig skada eller förlust skall anmärkas på fraktsedeln vid mottagandet av varorna samt signeras av chauffören. Dold skada anmäls skriftligen inom 7 dagar från mottagandet. Ersättningsanspråk sänds
skriftligen och skall styrkas med kopia av leverantörsfaktura, fraktsedelskopia, bilder på skadat emballage och gods, samt övriga handlingar som krävs för att gå vidare med reklamationen. Skadat gods skall förvaras väl, till dess att det klarlagts vilket försäkringsbolag som skall åläggas ärendet. Om kunden har en egen varuförsäkring skall kundens försäkringsbolag omgående kontaktas. Skicka eventuell skadeanmälan till stefan@spedmaster.se.